ثبت نام در کارگاه آموزشی Reaxys و Scopus-Mendeley- ScienceDirect

کارگاه آموزشی - Scopus- Mendeley-ScienceDirect و Reaxys
 • 0
 • کارگاه آموزشی Reaxys روز دوشنبه 97/3/28 - ساعت 11:00 الی 13:30 کارگاه آموزشی Scopus- Mendeley- Sciencedirect روز دوشنبه 97/3/28 - ساعت 13:45 الی 15:00
  1
 • 2
 • نام*نام
  3
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی
  4
 • مقطع تحصیلی*مقطع تحصیلی
  5
 • رشته تحصیلی*رشته تحصیلی
  6
 • نام دانشکده*نام دانشکده
  7
 • آدرس پست الکترونیکی*آدرس پست الکترونیکی
  8
 • شماره موبایل*شماره موبایل
  9