فایل ها و مستندات دوره های آموزشی و کارگاه ها

مستندات دوره های آموزشی و کارگاه ها

 

نام کارگاه تاریخ برگزاری فایلها و مستندات وضعیت گالری تصاویر
Scopus-ScienceDirect-Mendeley 97/3/28   برگزار شده تصاویر
پایگاه اطلاعاتی Reaxys 97/3/28 فایل1  فایل2  فایل3 برگزار شده تصاویر
آشنایی با منابع علمی اشتراکی دانشگاه تبریز 97/3/19   برگزار شده تصاویر
مستندات کارگاه مهارتی کتابداران و متخصصان اطلاعات 2.0 96/12/8 فایل برگزار شده تصاویر