تصاویر کارگاه ها و دوره های آموزشی

تصاویر کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

تصاویر کارگاه مهارتی کتابداران و متخصصان اطلاعات 2.0