پایگاه های اطلاعاتی با دسترسی آزمایشی

تعداد بازدید:۳۰۸۴

 

  نام پایگاه اطلاعاتی لینک دسترسی تاریخ شروع تاریخ اتمام
1 Reaxys https://www.reaxys.com 97/3/20 97/4/18
2 ProQuest https://search.proquest.com 97/2/1 97/3/1

 

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۷