ساعات کاری

ساعات کاری بخش های مختلف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد:

 سالن های مطالعه و اطلاع رسانی و سایر بخش ها(امانت، مجموعه های ویژه، پایان نامه، مرجع و ادواری ها) در روزهای اداری (شنبه تا چهارشنبه) از ساعت 7:45 الی 20 به کاربران گرامی ارایه خدمت خواهند نمود.

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه