برنامه حرکت سرویس ها

برنامه زمان بندی حرکت سرویس های مسیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

 

قبل از ظهر

7:45

8

8:15

8:30

8:45

9

9:15

9:30

9:45

10

10:15

10:30

10:45

11

11:15

11:30

11:45

12

بعد از ظهر

12:15

12:30

12:45

13

13:15

13:30

13:45

14

14:15

14:30

14:45

15

15:15

15:30

15:45

16

16:15

16:30

 

 

مبدا حرکت سرویس ها:

روبروی ساختمان امور دانشجویان